بازدید وزیر از غرفه شرکت در نمایشگاه ایران متافو 95