برگزاری مراسم هفته کار و کارگر و تجلیل از کارگران نمونه