میلگرد، محصول فولادی گرم نورد شده بصورت ساده یا آجدار با مقطع گرد است که در بتن جهت جبران استحکام کششی پایین آن مورد استفاده قرار می گیرد و از لحاظ شکل ظاهری و خواص مکانیکی به انواع مختلف دسته بندی می شود. مرجع رسمی شناخته شده در ایران، استاندارد ملی شماره 3132 است که هر واحد تولیدی موظف به تولید محصول بر اساس مشخصات مندرج در این استاندارد میباشد. طبقه بندی میلگردها و نامگذاری آن بر اساس این استاندارد، طبق جدول زیر است.

طبقه بندی علامت مشخصه
میلگرد ساده س 240
میلگرد آجدار مارپیچ (یکنواخت یا دوکی) آج 340
 میلگرد آجدار مارپیچ (یکنواخت یا دوکی) آج 350
 میلگرد آجدار جناغی (یکنواخت یا دوکی) آج 400
میلگرد آجدار جناغی (یکنواخت یا دوکی)  آج 420
میلگرد آجدار مرکب (دوکی) آج 500
میلگرد آجدار مرکب (دوکی) آج 520