دومین جشنواره تجلیل از واحد های برتر شهر صنعتی رشت با رویکرد فناورانه برگزار شد