نمایشگاه خدمات کسب و کار با رویکرد دانش بنیان-رشت، دی ماه 1401