بازدید وزیر محترم صمت جناب آقای دکتر رحمانی از مجتمع ذوب آهن درفک شمال