بازید سرکار خانم پیروز بخت- رئیس سازمان ملی استاندارد ایران